Katalog » Nauka o informacji

UWAGA! Ten sklep jest NIECZYNNY. Od 25.12.2014 r. zamówienia będą realizowane TYLKO przez nowy sklep na www.sorus.pl
Zapraszamy do naszego nowego sklepu.
Kliknij tutaj i zobacz najnowsze książki Wydawnictwa SORUS!

Wybierz kategorię
Zapowiedzi
WYSYŁKA GRATIS!

BEZPŁATNA WYSYŁKA
już od
80 zł na zamówieniu
przy płatności
przelewem lub kartą płatniczą!!!

Program Ochrony Kupujących PayU

Płatności obsługują platnosci.pl
PayPal

Wysyłka gratis dotyczy wysyłek na terytorium Polski.

Towar dnia
29,90 zł
Najczęściej kupowane
Informacje o produkcie
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Język, Komunikacja, Informacja. Tom 5 Pod redakcją Ilony Koutny i Piotra Nowaka
ISBN
978-83-62653-03-4
Liczba stron
148
Oprawa
miękka
Format
17,5 x 24
Rok wydania
2010
Język
polski/angielski/esperanto/węgierski
Cena
Ilość
35,00 zł

Spis treści

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCE JĘZYKA

Marta Borowiak-Dostatnia

Analiza uniwersyteckich programów nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej pod kątem zawodowego wykorzystania technologii do pracy z językiem

 

Libor Stepanek

Creative u-learning: Complex ICT Use at the Masaryk University Language Centre (Creative u-learning: kompleksowe zastosowanie narzędzi ICT w Centrum Językowym Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

 

Paweł Szudarski

The Role of Language Corpora in Teaching English as a Foreign Language in Poland (Rola korpusu językowego w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego w Polsce)

 

Marek Blahuš

Language Learning Through the Internet: Nine Years of Experience (Nauka języka przez Internet: 9 lat doświadczeń)

 

Peter Baláž

Slovak Online – interreta paĝaro por lerni la slovakan lingvon (Slovak Online – strona internetowa do nauki języka słowackiego)

 

Szabolcs Németh

Az internet szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásban (Rola Internetu w nauczaniu języka węgierskiego jako drugiego)

 

VARIA

Witold Mańczak O supletywizmie

 

Marcin Lewandowski

The Rhetoric of Violence in Polish and English Soccer Reporting (Retoryka przemocy w polskoi anglojęzycznych relacjach z meczów piłki nożnej)

 

Stefan Wiertlewski

O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego

 

Ala‘ A. Matti

Honorifics in Iraqi Arabic with Special Reference to English: A Sociopragmatic Study (Wyrażenia honoryfikatywne w irackiej odmianie arabskiego odniesione do języka angielskiego: studium socjopragmatyczne)

 

Rafał Lewandowski

Społeczna korekta post-OCR w bibliotekach cyfrowych

 

Łukasz Jeszke, Piotr Nowak

Wartość literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie naukowym z zakresu językoznawstwa (2000–2009)

 

 

 

Table of Contents

 

 

INFORMATION TECHNOLOGY IN LANGUAGE LEARNING

Marta Borowiak-Dostatnia

An Analysis of Universities’ Curricula in the Visegrad Group in Terms of Professional Technology Application for Language Usage

 

Libor Stepanek

Creative u-learning: Complex ICT Use at the Masaryk University Language Centre

 

Paweł Szudarski

The Role of Language Corpora in Teaching English as a Foreign Language in Poland

 

Marek Blahuš

Language Learning Through the Internet: Nine Years of Experience

 

Peter Baláž

Slovak Online – Website to Learn the Slovak Language

 

Szabolcs Németh

The Role of the Internet in Teaching Hungarian as a Second Language

 

MISCELLANEOUS

Witold Mańczak

On Suppletion

 

Marcin Lewandowski

The Rhetoric of Violence in Polish and English Soccer Reporting

 

Stefan Wiertlewski

On Some Peculiarities of Polish Bike Sociolect

 

Ala‘ A. Matti

Honorifics in Iraqi Arabic with Special Reference to English: A Sociopragmatic Study

 

Rafał Lewandowski

Social Proofreading post-OCR in Digital Libraries

 

Łukasz Jeszke, Piotr Nowak

The Value of Literature Cited in Polish Journals in the Field of Linguistics (2000–2009)

 

 

 

 

Artykuły w piątym numerze rocznika „Język, Komunikacja, Informacja” podzielone zostały na dwie części.

Część pierwsza Technologia informacyjna w nauce języka zawiera pierwszą partię referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej „Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej” (Poznań, 21–23 marca 2011 r.), zorganizowanej przez Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wydatnym wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Kolejne wybrane wystąpienia wygłoszone na konferencji ukażą się w numerze szóstym rocznika i w czasopiśmie „Porównania” 9/2011.

Część pokonferencyjna rocznika zawiera 6 artykułów. Marta Borowiak-Dostatnia krytycznie analizuje stopień wykorzystania technologii informacyjnej w nauce języka na uniwersytetach krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Libor Stepanek przedstawia rozwój platform u-learningowych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Słowacja). Natomiast Paweł Szudarski analizuje możliwości wykorzystania korpusów tekstowych w nauczaniu języka angielskiego w Polsce.

Najnowocześniejszą metodą nauczania i uczenia się języków obcych są kursy oferowane w Internecie. Marek Blahuš pisze o możliwościach wykorzystania i doświadczeniach wypływających z eksploatacji takiego właśnie systemu. Popularny internetowy kompleks kursów, słowników i gramatyk – platforma lernu.net, przygotowana na potrzeby nauki języka esperanto, stała się podstawą do opracowania kursów innych języków. Pisze o tym, w kontekście języka słowackiego, Peter Baláž. Szabolcs Németh zajmuje się natomiast nauczaniem języka węgierskiego za pomocą Internetu.

W drugiej części prezentowanego rocznika, zatytułowanej Varia, opublikowane są artykuły nadesłane przez autorów nie biorących udziału w konferencji. Dotyczą one językoznawstwa ogólnego (w tych ramach Witold Mańczak pisze na temat supletywizmu), socjolingwistyki (Marcin Lewandowski rozpatruje retorykę przemocy w relacjach z meczów piłki nożnej, Stefan Wiertlewski opisuje socjolekt rowerowy, natomiast Ala‘ A. Matti porównuje formy grzecznościowe stosowane w Iraku z formami angielskimi) i nauki o informacji (Rafał Lewandowski przedstawia problemy korekty post-OCR w bibliotekach cyfrowych).

Tom zamyka artykuł z dziedziny bibliometrii, autorstwa Łukasza Jeszke i Piotra Nowaka, poświęcony wartości literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie filologicznym.

 

 

Fifth issue of the annual „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Language, Communication, Information’ contains a first selection of papers given at the international conference “Between the Languages of Central-Eastern Europe” (Poznań, March 21–23, 2011) which was organized by the Departments of Ugro-Finnic Philology and Infolinguistics at the Institute of Linguistics together with the Dept. of Comparative Literature of the Institute of Polish Philology, all organizational units affiliated with Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Generous financial support for the conference was provided by the Visegrad Fund. Other selected conference papers will be published in the sixth volume of our annual and in the cultural revue „Porównania” ‘Comparisons’ 9/2011.

The texts of the conference papers appear in the first section “Information technology in language learning”. The post-conference part of the publication contains six articles. Marta Borowiak-Dostatnia critically analyzes the degree to which information technology is utilized in language learning at universities belonging to the Visegrad Group (the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary). Libor Stepanek presents the development of u-learning platforms at Masaryk University in Brno (Czech Republic). Paweł Szudarski on the other hand analyzes the possibility of utilizing text corpora in teaching English in Poland.

As the most recent method of teaching and learning foreign languages is through courses offered on the internet, Marek Blahuš writes on the utilization and the experiences resulting from taking advantage of this system. The popular internet platform lernu.net which features a set of courses, dictionaries and grammars prepared for the learning of Esperanto has become the basis for the elaboration of courses in various languages. Peter Baláž writes of this in the context of teaching Slovak. Szabolcs Németh turns his attention to the possibilities of teaching Hungarian also through the internet.

The second section of the current issue of this annual, entitled “Miscellaneous”, contains articles by authors who did not take part in the conference. They concern general linguistics (within which framework Witold Mańczak writes on suppletion), sociolinguistics (Marcin Lewandowski examines the rhetoric of violence in relation with soccer matches, Stefan Wiertlewski describes the sociolect of bicyclists and Ala‘A. Matti compares honorifics used in Iraq with English forms of politeness) and information science (Rafał Lewandowski discusses problems of post-OCR correction in digital libraries).

This volume is brought to a close with an article from bibliometrics authored by Łukasz Jeszke and Piotr Nowak devoted to the evaluation of cited literature in Polish

philological revues.

 

 

 

Kvina numero de la jara revuo „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Lingvo, Komunikado, Informo’ publici la unua parto de prelegoj en la konferenco “Inter la lingvoj de Mez-Orienta-Eŭropo” (21–22a de marto 2011, organizita de la Katedroj Ugrofinna kaj Infolingvistika de la Lingvistika Instituto kaj de la Katedro pri Kompara Literaturo de la Instituto de la Pola Filologio de la Universitato Adam Mickiewicz, kun signifa subteno de la Viŝegrada Fondaĵo) povu aperi. Aliaj elektitaj konferencaj kontribuaĵoj aperos baldaŭ en la sesa numero de niarevuo kaj en la kultura revuo „Porównania” ‘Komparoj’ 9/2011.

Tiuj ĉi tekstoj konsistigos la sekcion „Technologia informacyjna w nauce języka” ‘Informteknologio en lingvolernado’. La postkonferenca sekcio de la revuo entenas 6 artikolojn. Marta Borowiak-Dostatnia kritike analizas la aplikon de informteknologio en la universitata lingvoinstruado de la Viŝegradaj Landoj (Ĉeĥio, Pollando, Slovakio kaj Hungario). Libor Stepanek prezentas la evoluon de u-lernaj platformoj en la Masaryk-Universitato en Brno (Ĉeĥio). Sekve Paweł Szudarski traktas la eblojn kiel eluzi tekstajn korpusojn en la instruado de la angla lingvo en Pollando.

La plej modernan metodon de lingvolernado kaj -instruado signifas la kursoj en la Interreto. Marek Blahuš skribas pri la eblecoj kaj spertoj de apliko koncerne tian sistemon. La populara interreta komplekso de kursoj, vortaroj kaj gramatikoj, la platformo lernu.net – pretigita por la lernado de esperanto – fariĝis la bazo por la kursoj de aliaj lingvoj. Peter Baláž prezentas la aplikon al la slovaka lingvo. Szabolcs Németh okupiĝas pri la instruado de la hungara lingvo ĉerpante el la malmultaj retaj eblecoj por la hungara.

En la dua sekcio de la revuo sub la titolo „Varia” ni publikigas artikolojn de eksterkonferencaj aŭtoroj. Ili rilatas al ĝenerala lingvistiko (en tiu kadro Witold Mańczak skribas pri la problemo de supletivismo), socilingvistiko (Marcin Lewandowski analizas la retorikon de perforto kadre de elsendoj pri futbalmatĉoj, Stefan Wiertlewski traktas la sociolekton de biciklistoj, aliflanke Ala‘ A. Matti komparas la irakajn ĝentilecformojn al la anglaj) kaj al informscienco (Rafał Lewandowski przezentas la post-OCR-an korektadon en diĝitaj bibliotekoj).

La volumon fermas bibliometria artikolo, kiun aŭtoris Łukasz Jeszke kaj Piotr Nowak, dediĉita al la taksado de citita literaturo en la polaj filologiaj revuoj.

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
WYMIANA INFORMACJI I INTERAKTYWNE KOMUNIKOWANIE MEDIALNE
Red. Zbigniew Kierzkowski, Stanisław Kluska-Nawarecki, Adam Sielicki
PRZESTRZENIE INFORMACJI
Red. Wanda Krzemińska i Piotr Nowak
CONTEMPORARY COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS
Wybrane problemy

Red. Piotr Nowak, Piotr Wierzchoń

MISCELANEA INFORMATOLOGICA
Red. Mirosław Górny, Piotr Nowak
Wybrane problemy efektywności POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH z dziedziny humanistyki
Piotr Nowak
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Język
PolskiEnglish
Waluta
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Usługi
wydawnicze i poligraficzne
Najczęściej oglądane
Strony dla obieżyświatów
- Blog: Szlaki dla obieżyświatów
- Serwis Szlaki.pl
- Kazimierz Nowak - pionier reportażu - - Sztafeta śladami Kazimierza Nowaka
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
DM SORUS Sp. z o.o., ul. Poplińskich 12A, 61-574 Poznań, Poland
tel. +48 795 414 122


W serwisie Sorus.com.pl/sklep („Serwis”) stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji, dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika, w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je także serwisy wyszukujące i społecznościowe z którymi współpracujemy (takie jak Google czy Facebook). Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
Aktualna Data: 2022-05-17 01:06
© Sorus. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.