Piotr Nowak

Wybrane problemy efektywności POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH z dziedziny humanistyki

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=52


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I
Czasopisma naukowe

1. Czym jest czasopismo naukowe? Typy czasopism naukowych. Funkcje czasopism naukowych
1.1. Definicje i typologie
1.2. Funkcje czasopism naukowych
2. Przyrost naukowych wydawnictw ciągłych na świecie
2.1. Tytuły
2.2. Nakład
2.3. Dyscyplina
2.4. Rok pierwszej publikacji
3. Prasa naukowa w Polsce. Rozmiary produkcji i wybrane czynniki rozwoju
3.1. Wielkość produkcji
3.2. Czynniki kształtujące rozwój czasopiśmiennictwa naukowego w Polsce

Rozdział II
Przyjęcie obiektu badań i kryteriów oceny efektywności

1. Dobór materiału badawczego
2. Kryteria efektywności czasopism
2.1. Efektywność. Warunki tworzenia definicji
2.2. Definiowanie i podstawowe kryteria oceny
2.3. Metody oceny

Rozdział III
Łatwość dostępu a efektywność. Pierwsze kryterium efektywności

1. Rozproszenie tematyczne a łatwość dostępu
2. Wpływ cech tekstu i języka publikacji na łatwość dostępu
2.1. Stopień rozumienia tekstu jako czynnik efektywności
2.2. Formuły czytelności.
2.2.1. Reguła Rudolfa Flescha
2.2.2. Metoda Walerego Pisarka
2.2.3. Cloze procedure
2.3. "Czytelność" tekstów czasopism
3. Język wydania a łatwość dostępu
3.1. Struktura językowa polskich czasopism humanistycznych
4. Publikacje przeglądowe a łatwość dostępu
4.1. Polskie czasopisma humanistyczne w międzynarodowych serwisach bibliograficznych .
5. Wpływ nośnika na łatwość dostępu
5.1. Digitalizacja wydawnictw ciągłych
5.2. O cyfrową platformę czasopism naukowych w Polsce
5.3. Analiza kosztów publikacji i utrzymania zbioru w zależności od typu nośnika
6. Łatwość dostępu polskich czasopism z dziedziny humanistyki - wnioski.

Rozdział IV
Zależność efektywności od czasu dostępu. Drugie kryterium efektywności

1. Half-life dyscyplin humanistycznych i jego rola w ocenie wpływu czasu dostępu na efektywność czasopism
2. Opóźnienie (martwy czas) polskich czasopism z dziedziny humanistyki.
2.1. Opóźnienie jako konsekwencja typu periodyczności wydania
2.2. Opóźnienie na drodze: autor - edycja
2.3. Modele recepcji czasopism a opóźnienie
2.3.1. Czas akcesji w bibliotekach naukowych jako źródło opóźnienia wtórnego
3. Czas dostępu polskich czasopism z dziedziny humanistyki - wnioski

Rozdział V
Jakość informacji jako czynnik efektywności. Trzecie kryterium efektywności.

1. Wskaźnik wpływu
1.1. Piśmiennictwo polskie w międzynarodowych indeksach cytowań
1.2. Obiektywność ocen czasopism humanistycznych metodami analizy cytowań w opinii środowisk naukowych
1.3. Warunki tworzenia impact factor
1.3.1. Impact factor polskich czasopism humanistycznych
2. Wartość czasopism w świetle innych wskaźników cytowań
3. Czas istnienia czasopisma w desygnacji efektywności
4. Wskaźnik obiegu
5. Metoda peer review w ocenie wartości merytorycznej czasopisma
6. Topografia wydania i wydawcy polskich czasopism humanistycznych
7. Wartość merytoryczna polskich czasopism z dziedziny humanistyki - wnioski

Podsumowanie

Aneks

Bibliografia

Summary


Sorus