Jan Górzyński

PRZEMYSŁOWE IZOLACJE CIEPLNE

Strona internetowa książki: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=59


SPIS TREŚCI / CONTENTS

Elementy przepływu ciepła
Energia wewnętrzna ciał. Przewodność cieplna. Przejmowanie ciepła. Promieniowanie cieplne.

Materiały termoizolacyjne i ich właściwości
Ogólna charakterystyka materiałów termoizolacyjnych. Materiały komórkowe (pianki). Spieniony polistyren - styropian. Inne materiały piankowe. Pianki nakładane przez bezpośredni natrysk Rury preizolowane. Aerożele. Materiały włókniste. Włókniste ogniotrwałe materiały izolacyjne. Materiały ceramiczne tradycyjne. Inne wyroby izolacyjne - materiały pochodzenia roślinnego.

Mechanizmy przepływu ciepła w izolacji
Mechanizmy przepływu ciepła. Materiały piankowe. Materiały włókniste. Materiały ziarniste. Superizolacje próżniowe. Możliwości zmniejszenia przewodności cieplnej.

Wybrane problemy ustalonego przepływu ciepła przez przegrody
Ustalone przewodzenie ciepła. Przenikanie ciepła. Przepływ ciepła na styku dwóch ciał. Zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła. Przenikanie ciepła z uwzględnieniem wpływu oporu zanieczyszczeń powierzchni. Rola ekranów pomiędzy powierzchniami wymieniającymi ciepło przez promieniowanie. Konwekcyjny przepływ ciepła w zamkniętej warstwie gazu. Mostki termiczne. Izolacje panelowe.

Obliczanie strat ciepła
Straty ciepła i straty egzergii. Straty ciepła w przewodach. Przejmowanie ciepła po stronie czynnika. Przejmowanie ciepła na powierzchni zewnętrznej. Spadek temperatury nośnika ciepła przepływającego w przewodzie. Straty ciepła przez powierzchnie płaskie. Spadek temperatury nośnika ciepła w zbiorniku. Straty ciepła przewodów prowadzonych wewnątrz przegród. Straty ciepła do gruntu. Uwzględnianie dodatkowych strat ciepła. Obliczanie czasu ochładzania i zamarzania cieczy w przewodach.

Analiza opłacalności przy stosowaniu izolacji cieplnej
Definicje podstawowych wielkości. Oszczędność kosztów energii. Podstawowe kryteria stosowane do oceny opłacalności przedsięwzięć modernizacyjnych. Opłacalność przedsięwzięć przy wykonywaniu izolacji cieplnej.

Wymiarowanie izolacji cieplnych
Obliczanie grubości warstwy izolacji cieplnej zgodnie z obowiązującymi normami. Kryteria techniczne określające wymiary izolacji. Analiza ekonomiczna w projektowaniu izolacji. Oszczędność ciepła traconego przez przegrody. Oszczędność kosztów energii. Jednoparametrowa optymalizacja grubości izolacji.

Przykłady obliczania strat ciepła w przewodach i urządzeniach
Straty ciepła przy przewodowym transporcie czynnika. Spadek temperatury nośnika ciepła w przewodzie. Ochładzanie wody w przewodach i w zbiornikach. Straty ciepła w urządzeniach. Przewód prowadzony wewnątrz przegrody. Przybliżone określanie grubości warstwy izolacji cieplnej i strat ciepła. Przewody prowadzone w gruncie


Sorus