Idee Ekologiczne. Tom 14 
Ser. Zeszyty. Nr 7

Andrzej Hutorowicz

FITOPLANKTON HUMUSOWEGO JEZIORA SMOLAK na tle zmian warunków fizyczno-chemicznych wywołanych wapnowaniem i nawożeniem

Strona internetowa książki / Webpage: http://www.sorus.com.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=41


SPIS TREŚCI / CONTENTS

1. Wstęp

2. Cel pracy

3. Materiał i metody
3.1. Teren badań
3.2. Klimat
3.3. Warunki termiczne i tlenowe w jeziorze Smolak
3.4. Roślinność jeziora Smolak
3.5. Ichtiofauna
3.6. Metody analiz fizycznych i chemicznych właściwości wody
3.7. Metody badań fitoplanktonu
3.8. Metody oznaczania chlorofilu
3.9. Materiały archiwalne
3.10. Analiza matematyczna i statystyczna

4. Wyniki
4.1. Właściwości fizyczne i chemiczne wody
4.1.1. Zmienność przed wapnowaniem i nawożeniem mineralnym jeziora
4.1.2. Zmiany wywołane wapnowaniem i nawożeniem
4.1.3. Zmiany po zakończeniu wapnowania i nawożenia
4.1.4. Kierunki przemian w latach 1961-1997
4.2. Fitoplankton
4.2.1. Struktura zbiorowiska przed wapnowaniem i nawożeniem mineralnym
4.2.2. Zmiany wywołane wapnowaniem i nawożeniem
4.2.3. Okres po wapnowaniu i nawożeniu mineralnym (lata 1980-1997)
4.2.3.1. Biomasa i struktura dominacji
4.2.3.2. Struktura pionowego rozmieszczenia fitoplanktonu
4.2.3.3. Zmiany struktury fitoplanktonu
4.2.3.4. Reakcja gatunków na zmiany warunków fizycznych i chemicznych wody
4.3. Zmiany w składzie euglenin i desmidii
4.4. Zmiany zawartości chlorofilu w wodzie jeziora

5. Dyskusja
5.1. Hydrochemiczne przekształcenia ekosystemu jeziornego
5.2. Struktura zbiorowisk fitoplanktonu a zmiany warunków siedliskowych
5.3. Barwniki fotosyntetyczne
5.4. Roślinność jeziora
5.5. Stan jeziora przed wapnowaniem i nawożeniem mineralnym
5.6. Przekształcenia struktury ekosystemu pod wpływem wapnowania i nawożenia mineralnego
5.7. Powrót jeziora do stanu sprzed wapnowania i nawożenia mineralnego?
5.8. Struktura fitoplanktonu a warunki fizyczne i chemiczne wody

6. Podsumowanie

7. Wnioski

8. Literatura

Streszczenie


Sorus